De Tussenruimte is een sociaal lab, een podium voor onafhankelijk debat en dialoog in Den Haag.

naar de tussenruimte

Veel Nederlanders ervaren een kloof tussen wie ze zelf zijn en ‘het systeem’. Regelgeving overkomt ze vaak en komt van ver. Wie iets wil van de overheid, moet in haar ICT-mal passen. Zorgverleners, leraren, ouderen, maar ook boeren en studenten verdwalen in die kille complexiteit van keuzemenu’s, digitale loketten en procedures. Ze verliezen de grip en ervaren weinig empathie.

Democratie is voor velen verworden tot eens in de vier jaar stemmen, met de neus dicht: kiezen tussen 'die lui die maar doen wat ze willen en toch niet naar je luisteren'. Democratische verweesdheid ligt op de loer.

De onvrede is een drijfveer tot verzet. Populisten bieden een destructieve oplossing. Ze verzetten zich tegen 'de elite' die dit systeem aanstuurt. Hun boodschap is dat het kartel omvergeworpen dient te worden. Hun stijl is: wij tegen zij. Ze gaan voor polarisatie in reactie op groeiende complexiteit.

Maar diezelfde drijfveer van onvrede leidt ook tot meer inclusieve en opbouwende pogingen tot ingrijpen. En die komen veel minder in beeld. In de serie Nieuwe Democratie gaan we die onderzoeken.

En dan gaat het om de reactie van mensen die zich van onderop verenigen om lokaal zaken aan te kaarten en te veranderen. Zij proberen het systeem bij te sturen, en gaan zelf als burger politiek bedrijven. Geen wij-zij-politiek. Maar politiek in de ware zin van het woord: bijdragen aan de (her)ordening van de publieke sfeer. Via de buurt, de school, een broodfonds of een energiecoöperatie.

In het nieuwe seizoen van De Tussenruimte gaan we deze burgerinitiatieven in de publieke sfeer onderzoeken. Wat kunnen we er van leren? Wat werkt? Wat niet? Hoe kan de overheid er op reageren?

We starten met Denker des vaderlands Daan Roovers. Die komt ons vertellen wat politiek ook al weer was. In de bijeenkomsten daarna staan diverse vormen van actief burgerschap centraal: spontane burgerinitiatieven, burgerraden die geloot zijn, en the commons waarin mensen een gezamenlijk eigendom beheren en benutten. Hoofdgasten zijn daarbij Prof.dr. Evelien Tonkens (26 nov), Dr. Yves DeJaeghere (17 dec), Prof.dr. Tine de Moor (eind januari)

Ter afsluiting (28 mei) zal prof.dr. Kim Putters, directeur van het sociaal en cultureel planbureau, met ons nadenken over wat welvaart is of zou moeten zijn in de geherdefinieerde publieke sfeer. Hoe zouden we die moeten meten, anders dan alleen in economische groei? 

Agenda

17 oktober 2019 - 17.30: Denker des vaderlands Daan Roovers – Wat is politiek? Nieuwe Democratie #1

26 november 2019 - 17.30: Prof.dr. Evelien Tonkens – Spontane burgers en hun initiatieven. Nieuwe Democratie #2 

17 december 2019 - 17.30: Dr. Yves DeJaeghere – Loting: Als iedereen kan worden opgeroepen. Nieuwe Democratie #3

28 januari 2020 - 17.30:  Prof.dr. Tine de Moor – The Commons: Als we samen beheren en besturen Nieuwe Democratie #4

20 februari 2020 - 17.30: Minister van staat, voormalig vicepresident van de Raad van State, Herman Tjeenk Willink – Wat vraagt een nieuwe democratie van de ambtenaar? Nieuwe Democratie #5

 

We presenteren deze serie in samenwerking met: 

De Groene Amsterdammer

Inspiratie over ?

Ontvang een paar keer per jaar een inzicht, publicatie, of tip voor een bijeenkomst.